Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παροπλισμό