Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατατικού