Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

παρακινητικούς