Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παραθήματος ουδέτερο