Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παιδοκτόνων αρσενικό ή θηλυκό