Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

οχήματος ουδέτερο