Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

νόμους αρσενικό