Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ντόμινων ουδέτερο