Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπουνιάς θηλυκό