Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπαγαποντάκων αρσενικό