Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπαγαποντάκους αρσενικό

Άλλες μορφές

επεξεργασία