Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπαγαποντάκου αρσενικό

Άλλες μορφές

επεξεργασία