Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μεταθέσεων θηλυκό