Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μερωνυμιών θηλυκό