Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λυσίματος ουδέτερο