Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λαδιάς θηλυκό