Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κόμβους αρσενικό