Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κόκκαλου ουδέτερο