Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κοχλιούς αρσενικό