Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κολυμβήτριας