Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

ηλεκτροπαραγωγέ