Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ηλεκτρογεννητριών θηλυκό