Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ηλεκτρογεννήτριας θηλυκό