Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εχιδνών θηλυκό