Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιπλεύσεων θηλυκό