Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

επιθεωρημένης