Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξετάσεων θηλυκό