Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

εξελληνισμένης