Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξαπολύσεων θηλυκό