Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εντοσθίων ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό