Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εντάσεως θηλυκό