Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

διπλάσιας θηλυκό