Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διοικητών αρσενικό