Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δικαίου ουδέτερο