Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαχειρίσεων θηλυκό