Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διασκεδάσεων θηλυκό