Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διάφορου ουδέτερο