Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δημοτικιστών αρσενικό