Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γενναιοδωρίας