Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόπαιδων ουδέτερο