Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόλογων ουδέτερο