Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αττικισμούς αρσενικό