Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αττικισμέ