Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απόθεσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία