Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αποθέσεων θηλυκό