Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απεικονίσεων θηλυκό