Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αντινομιστικής