Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανθυγιεινότητας θηλυκό