Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανατομιών θηλυκό