Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναδιοργανώσεων θηλυκό